Regulamin dla Użytkowników aplikacji Payrate

1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Payrate – Payrate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Samuela Lindego 1C, 30-148 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000774807, posiadająca NIP: 6772442385 i numer REGON: 382777793, adres e-mail: kontakt@payrate.pl;
 2. Aplikacja – oprogramowanie udostępniane przez Payrate przeznaczone na Urządzenia Użytkowników, którego celem jest umożliwienie Użytkownikom wyszukiwania Sprzedawców, uzyskiwania Zniżek na produkty i usługi oferowane przez Sprzedawców oraz wystawianie Sprzedawcom Opinii. Przez Aplikację należy rozumieć także serwis internetowy prowadzony przez Payrate dostępny pod adresem: www.payrate.pl;
 3. Regulamin – niniejszy regulamin Aplikacji, dostępny na stronie: www.payrate.pl/regulamin lub po przejściu do zakładki: „Regulamin”, znajdującej się na dole strony głównej Aplikacji;
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub może zgodnie z Regulaminem zawrzeć Umowę z Payrate i ze Sprzedawcą;
 5. Sprzedawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą i umożliwiająca płatność za pomocą Aplikacji za zakup produktów lub usług w cenach pomniejszonych o Zniżkę; 
 6. Zniżka – rabat oznaczony procentowo lub kwotowo od ustalonej przez Sprzedawcę ceny określonego towaru lub usługi uzyskiwany wyłącznie za dokonanie Transakcji za pomocą Aplikacji;
 7. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Payrate, polegająca na zapewnieniu dostępu do funkcjonalności Aplikacji, Użytkownikom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik;
 8. Formularz – formularz elektroniczny, otrzymany przez Użytkownika, którego wypełnienie inicjuje procedurę zakładania Konta i zawarcia Umowy z Payrate;
 9. Transakcja – płatność elektroniczna dokonana przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji;
 10. Opinia – opinia Użytkownika na temat Sprzedawcy zamieszczana w Aplikacji po dokonaniu przez Użytkownika Transakcji;
 11. Konto – indywidualne konto Użytkownika w Aplikacji, umożliwiające korzystanie z funkcjonalności Aplikacji, do którego Użytkownik ma dostęp za pomocą indywidualnego loginu oraz hasła;
 12. Umowa – umowa o świadczenie Usługi, na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta na czas nieoznaczony, w momencie aktywacji Konta, pomiędzy Payrate a Użytkownikiem. Umowa zawierana jest wyłącznie w języku polskim;
 13. Urządzenie Użytkownika – elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Aplikacji;
 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.);
 15. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025).

2. Postanowienia ogólne i rejestracja

 1. Regulamin określa warunki korzystania z Aplikacji.
 2. Wszystkie osoby korzystające z Aplikacji mogą w każdym czasie, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat, zapoznać się z Regulaminem dostępnym w sklepach App Store (dla systemu iOS) i Google Play (dla systemu Android), bezpośrednio w Aplikacji oraz na właściwych stronach internetowych Payrate, w tym stronie www wskazanej w punkcie 1 ppkt 2 Regulaminu. Regulamin może zostać również nieodpłatnie pobrany oraz wydrukowany.
 3. Przed pobraniem i zainstalowaniem Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 4. Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Payrate świadczy za pośrednictwem Aplikacji dla zarejestrowanych Użytkowników, w oparciu o Regulamin, Usługę korzystania z Konta posiadającego następujące funkcjonalności:
  1. wyszukiwanie Sprzedawców oferujących Zniżki;
  2. uzyskiwanie Zniżek na usługi i produkty oferowane przez Sprzedawców
  3. dokonywanie płatności elektronicznych za usługi i produkty objęte Zniżką oferowane przez Sprzedawców;
  4. wystawianie Opinii Sprzedawcom;
  5. dawanie napiwków Sprzedawcom.
 6. Osoby niezarejestrowane nie mogą korzystać z funkcjonalności Aplikacji.
 7. Aktywacja Konta przez Użytkownika jest tożsama z zawarciem z Payrate Umowy o świadczenie Usługi. Aktywacja następuje poprzez prawidłowe wypełnienie i przesłanie przez Użytkownika Formularza oraz aktywację linku weryfikacyjnego przesłanego na podany przez Użytkownika adres email. 
 8. Ponadto skuteczne przesłanie Formularza wymaga:
  1. złożenia oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu;
  2. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celu realizacji zadań Aplikacji;
  3. a w przypadku osób prawnych złożenie oświadczenia o uprawnieniu do reprezentowania osoby prawnej i możliwości zaciągania w imieniu tej osoby prawnej zobowiązań oraz nabywaniu praw;
 • za pomocą umieszczonych w Formularzu pól wyboru (tzw. „checkboxów”).
 1. Rejestracja w Aplikacji jest dobrowolna.
 2. Skuteczne przesłanie Formularza wymaga podania danych Użytkownika takich jak:
  1. adres email;
  2. imię i nazwisko lub pseudonim.
 3. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Payrate zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 4. Po ustaniu bytu prawnego Umowy, Konto Użytkownika jest deaktywowane.
 5. Payrate zastrzega sobie prawo do odmowy założenia Konta w Aplikacji dla Użytkownika, który takie Konto już posiada jak również do usunięcia Konta Użytkownika, który czyni z niego użytek sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, naraża Payrate na szkodę bądź nie wykonuje obowiązków wynikających z zawartej Umowy.
 6. Pobranie Aplikacji, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem Usług, jest bezpłatne dla Użytkownika, a świadczone przez Payrate za pośrednictwem Aplikacji na rzecz Użytkownika Usługi mają charakter wyłącznie informacyjny.
 7. Użytkownik nie ma prawa do wielokrotnej rejestracji w Aplikacji. Konto Użytkownika nie może zostać przeniesione na innego Użytkownika.
 8. Użytkownik nie może udostępniać swojego Konta w Aplikacji osobom trzecim.
 9. Dane kontaktowe, pod którymi Użytkownicy mogą szybko i efektywnie kontaktować się z Payrate to:
  1. adres poczty elektronicznej: pomoc@payrate.pl;
  2. telefon: +48 12 357 91 21;
  3. adres: ul. Samuela Lindego 1C, 30-148 Kraków.

3. Korzystanie z Aplikacji

 1. Dla korzystania z Usługi niezbędne jest połączenie Urządzenia Użytkownika z Internetem. Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym.
 2. Payrate wyraża zgodę na pobranie i instalację Aplikacji wyłącznie ze sklepów internetowych Google Play lub App Store, z zachowaniem zasad i warunków regulaminów w nich przewidzianych. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest również w serwisie internetowym prowadzonym przez Payrate dostępnym pod adresem: www.payrate.pl.
 3. Pobranie lub zainstalowanie Aplikacji pochodzącej z innych źródeł niż wskazane w ustępie powyżej stanowi naruszenie Regulaminu i uprawnia Payrate do wypowiedzenia Umowy na zasadach opisanych w pkt. 8 Regulaminu. 
 4. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywa Użytkownik we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Payrate nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnych do korzystania z Aplikacji.
 5. Użytkownik po dokonaniu Transakcji u Sprzedawcy może wprowadzić do Aplikacji Opinię o Sprzedawcy podając w formularzu dostępnym po dokonaniu Transakcji następujące dane:
  1. ogólny poziom zadowolenia – wyrażany w sposób procentowy (od 0 do 100%);
  2. ocenę opisową w formie tekstowej;
  3. zdjęcia związane z oferowanym przez Sprzedawcę produktem lub usługą.
 6. Ocena Użytkownika ma przypisaną wagę uzależnioną od liczby wystawionych przez danego Użytkownika Ocen i innych aktywności Użytkownika w Aplikacji.
 7. Dodawane Opinie powinny mieć na celu wyłącznie poinformowanie innych Użytkowników Aplikacji o poziomie i jakości oferowanych przez danego Sprzedawcę produktów lub usług.
 8. Opinia danego Użytkownika wraz z danymi identyfikującymi Użytkownika (imię i nazwisku lub pseudonim) będą widoczna dla innych Użytkowników oraz Sprzedawców.
 9. Sprzedawca udziela Zniżki Użytkownikowi Aplikacji obliczanej od wartości sprzedaży brutto (wraz z podatkiem VAT). Payrate zastrzega, że wartość Zniżki może ulec zmianie oraz, że liczba produktów lub usług objętych Zniżką może zostać przez danego Sprzedawcę ograniczona.
 10. Payrate może dostarczać Użytkownikowi aktualizacje, uaktualnienia lub dodatkowe usługi związane z Aplikacją. Niektóre aktualizacje, uaktualnienia lub usługi mogą spowodować zmianę bieżących ustawień, utratę danych lub zawartości, a także niemożność korzystania z określonych funkcji Aplikacji.
 11. Użytkownik może w każdej chwili odinstalować Aplikację z Urządzenia Użytkownika.
 12. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu i hasła dostępu do Aplikacji przed dostępem osób nieuprawnionych. Skutki nieprawidłowego zabezpieczenia danych obciążają Użytkownika.

4. Warunki świadczenia Usługi drogą elektroniczną

 1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich Użytkowników Urządzeń spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, którzy pobiorą ją z odpowiedniego sklepu i prawidłowo uruchomią na Urządzeniu.
 2. Dla prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym Payrate, system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. dotyczące systemu operacyjnego (w przypadku korzystania z mobilnej wersji Aplikacji):
   1. dla wersji aplikacji pobranej z App Store – iOS w wersji minimum [_],
   2. dla wersji aplikacji pobranej z Google Play – Android w wersji minimum [_].
  2. dotyczące Urządzenia Użytkownika (w przypadku korzystania z webowej wersji Aplikacji):
   1. zapewniać dostęp do sieci Internet;
   2. posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari) w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta;
   3. przeglądarka internetowa musi mieć uruchomioną obsługę Java Script i Cookies;
   4. posiadać minimalną rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli, przy czym zalecana rozdzielczość ekranu to 1280×800 pikseli;
 3. Aplikacja działa w trybie on-line, tj. kiedy w Urządzeniu Użytkownika jest włączony dostęp do Internetu. Z niektórych funkcjonalności dostępnych w Aplikacji, można korzystać także w trybie off-line. Payrate nie gwarantuje jednak aktualności i poprawności działania tych funkcjonalności podczas ich działania w trybie off-line.
 4. Zakazane jest, w ramach korzystania z Aplikacji dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zakazane jest:
  1. zamieszczanie treści wulgarnych, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;
  2. zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownego upoważnienia;
  3. dostarczanie szkodliwego oprogramowania;
  4. zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, substancji psychoaktywnych, propagujących nadużywanie alkoholu lub uprawianie hazardu, a także jakichkolwiek innych zachowań, których propagowanie jest zabronione;
  5. propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;
  6. zamieszczanie treści naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich;
  7. zamieszczanie treści o charakterze politycznym;
  8. działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej;
  9. zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Payrate lub osób trzecich;
  10. zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających powyżej wskazane treści.
 5. W przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek punktu Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa Payrate może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem Usług.
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w Aplikacji. W przypadku umieszczania przez Użytkownika w Aplikacji treści zabronionych prawem lub Regulaminem, Payrate upoważnione jest do ich usunięcia, a także do wypowiedzenia na tej podstawie Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 7. Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Aplikacji jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalność o charakterze hakerskim.
 8. Celem uczynienia zadość wymogom Ustawy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną, Payrate niniejszym informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające z Internetu zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.
 9. Payrate wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca z Aplikacji pliki Cookies, tj. mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Cookiesużywane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Mogą być one jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu Użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.
 10. Payrate zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych usług regulaminów odrębnych od niniejszego. W razie obowiązywania takiego odrębnego regulaminu, postanowienia Regulaminu stosuje się w zakresie nieuregulowanym tamtymi regulaminami.

5. Odpowiedzialność

 1. Payrate nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania Aplikacji oraz zapobiec przerwom w jego dostępności dla Użytkownika, które mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi związanymi z rozbudową Aplikacji lub pracami konserwacyjnymi albo czynnikami zewnętrznymi, na które Payrate nie ma wpływu, w tym przerwom w dostępności Aplikacji spowodowanym działaniem siły wyższej. Payrate zastrzega sobie prawo do zmiany technicznych funkcji oraz zawartości Aplikacji.
 2. Payrate nie ponosi odpowiedzialności również za:
  1. treść Opinii Użytkowników;
  2. używanie przez Użytkowników w Aplikacji danych osobowych osób trzecich;
  3. oferty, dane, informacje, opisy, zdjęcia oraz inne materiały udostępniane przez Sprzedawcę lub Użytkowników za pomocą Aplikacji;
  4. przerwy w działaniu Aplikacji, zarówno za te spowodowane czynnikami zewnętrznymi jak i za te spowodowane czynnikami wewnętrznymi;
  5. niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik zawarł odpowiednie umowy;
  6. niedziałanie lub nienależyte działanie Aplikacji na Urządzeniu Użytkownika niespełniającym wymagań technicznych;
  7. ewentualne szkody oraz utracone przez Użytkownika korzyści poniesione przez Użytkownika spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też błędnym działaniem Aplikacji;
  8. szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Aplikacji lub Urządzenia przez Użytkownika;
  9. wszelkie skutki wynikające z przejęcia danych dostępu Użytkownika do Aplikacji (e-mail, hasło) przez osobę trzecią, jeżeli przejęcie to nastąpiło z przyczyn niezależnych od Payrate;
  10. podjęte przez Użytkownika działania lub też skutki zaniechań w związku z uzyskanymi za pośrednictwem Aplikacji informacjami;
  11. przerwy w działaniu Aplikacji wynikające z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych (systemów teleinformatycznych), których utrzymanie nie leży w gestii Payrate;
  12. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, serwisów informatycznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Payrate; 
  13. brak możliwości świadczenia Usług z przyczyn technicznych zaistniałych po stronie zewnętrznych dostawców serwisów, z których Payrate korzysta przy realizacji Usług, w tym w szczególności operatorów płatności elektronicznych;
  14. umieszczone w Aplikacji treści oraz materiały, a w szczególności o charakterze reklamowym lub marketingowym niepochodzące od Payrate, w tym dotyczące produktów oraz usług podmiotów trzecich;
  15. zaprzestania świadczenia Usług przez Payrate z powodu wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy, umowy zawartej przez Sprzedawcę na podstawie Regulaminu dla Sprzedawców łączącej Payrate z Sprzedawcą niezależnie od podstawy prawnej lub faktycznej takiego rozwiązania lub wypowiedzenia;
  16. jakość, poprawność, sprawność i dostępność produktów lub usług oferowanych przez Sprzedawców.
 3. Payrate nie jest dystrybutorem ani sprzedawcą produktów lub usług oferowanych przez Sprzedawców. Wszelkie roszczenia, skargi i reklamacje dotyczące produktów lub usług oferowanych przez Sprzedawców należy kierować bezpośrednio do Sprzedawców.
 4. Payrate nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści stron www, które nie są administrowane przez Payrate, a do których odnośniki zostały zamieszczone w Aplikacji.
 5. Informacje zawarte w Aplikacji nie są i w żadnym wypadku nie mogą być interpretowane jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

6. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkownicy mogą zgłaszać ewentualne nieprawidłowości lub reklamacje związane z którąkolwiek z funkcji Aplikacji na adres mailowy: pomoc@payrate.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. oznaczenie osoby reklamującej, ze wskazaniem niezbędnych danych identyfikujących Konto Użytkownika, w tym adresu mailowego (nie należy przesyłać hasła);
  2. oznaczenie funkcjonalności, której dotyczy reklamacja i wyczerpujące wskazanie na czym polega nieprawidłowość.
 3. W przypadku braku wymaganych informacji, Payrate może wezwać reklamującego do ich uzupełnienia.
 4. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Payrate może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.
 5. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od otrzymania przez Payrate reklamacji zawierającej wszystkie niezbędne dane. O rozpatrzeniu reklamacji Payrate niezwłocznie poinformuje reklamującego pocztą elektroniczną lub innym tożsamym kanałem. Payrate dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
 6. W wypadku nieuwzględnienia reklamacji, Użytkownik posiada możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia ewentualnych roszczeń, w tym:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
  3. skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 7. Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania opisanych powyżej procedur pozasądowych mogą być dostępne m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
 8. Payrate informuje również o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online), funkcjonalnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 9.  Payrate nie oferuje żadnych usług posprzedażowych.

7. Polityka prywatności i Cookies

 1. Na potrzeby niniejszego rozdziału poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:
  1. Administrator danych – administratorem danych jest Payrate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Samuela Lindego nr 1C, 30-148 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000774807, posiadająca NIP: 6772442385 i numer REGON: 382777793, adres e-mail: kontakt@payrate.pl. Administrator świadczy Usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w Urządzeniach Użytkownika.
  2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z webowej wersji Aplikacji.
  3. Cookies Administratora danych – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora danych, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora danych za pośrednictwem Aplikacji.
  4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora danych, za pośrednictwem webowej wersji Aplikacji.
  5. Zbiór danych – oznacza zestaw danych o charakterze osobowym zbieranych przez Administratora Danych.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności i Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji, żądanych przez Użytkownika, usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora danych oraz zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych.
 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
 4. Administrator danych przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników oraz starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych. W szczególności Administrator danych zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator danych sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia i korzystania z Aplikacji. W ramach wdrożonej Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, Administrator danych informuje o poniższych zasadach dotyczących ochrony danych osobowych Użytkowników.
 5. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie zgody samych Użytkowników oraz ustawowych upoważnień zezwalających na przetwarzanie danych osobowych realizacji i rozliczenia usług świadczonych, jak też dla osiągnięcia innych prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora danych i odbiorców danych, przy czym przetwarzanie nie narusza praw i wolności Użytkowników.
 6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak podanie niektórych danych jest warunkiem pełnego korzystania z funkcjonalności Aplikacji.
 7. Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:
  1. świadczenia Użytkownikom Usługi i rozliczenia jej;
  2. umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Konta;
  3. wykonywania dopuszczalnych prawem działań marketingowych i promocyjnych.
 8. Administrator danych, w wykonaniu celów, o których mowa powyżej, może powierzyć dane osobowe Użytkowników operatorowi płatności internetowych, hostingodawcy, obsłudze księgowej oraz innym podmiotom, jeśli uzna to za zasadne i proporcjonalne w wykonaniu wyżej wskazanych celów.
 9. Podanie jakichkolwiek danych Administratorowi danych jest dobrowolne, niemniej jednak podanie niektórych danych jest warunkiem zawarcia Umowy z Administratorem danych.
 10. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 11. Administrator danych nie przetwarza żadnych wrażliwych danych osobowych Użytkowników.
 12. Użytkownicy mają prawo do:
  1. poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych;
  2. żądania usunięcia swoich danych osobowych;
  3. przenoszenia swoich danych osobowych;
  4. zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych.
 13. W powyższych celach Użytkownicy mogą przesłać stosowne żądanie w formie pisemnej bądź poprzez pocztę elektroniczną na adresy Administratora danych wskazane na wstępie.
 14. Dane Użytkowników będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a następnie zostaną usunięte.
 15. Administrator danych wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją Aplikacji. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, informacji statystycznych.
 16. Stosowane przez Administratora danych pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Aplikację indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 17. Administrator danych wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 18. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Aplikacji będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
 19. Administrator danych wykorzystuje Cookies własne w następujących celach:
  1. konfiguracji Aplikacji, czyli:
   1. dostosowanie zawartości Aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Aplikacji w wersji webowej;
   2. rozpoznanie urządzenia Użytkownika Aplikacji oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia Aplikacji, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   3. zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika;
   4. zapamiętanie historii odwiedzonych stron w Aplikacji w celu rekomendacji treści;
   5. rozmiaru czcionki, wyglądu Aplikacji itp.
  2. uwierzytelniania Użytkownika w Aplikacji i zapewnienia sesji Użytkownika w Aplikacji, czyli:
   1. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Aplikacji, umożliwiająca w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
   2. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora danych.
  3. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, czyli:
   1. dostosowania zawartości stron internetowych Aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Aplikacji. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  4. zapamiętania lokalizacji użytkownika – czyli poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Aplikacji, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
  5. analiz i badań oraz audytu oglądalności – tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Aplikacji korzystają ze stron internetowych Aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  6. świadczenia usług reklamowych – czyli dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Aplikacji reklam usług i produktów firm trzecich;
  7. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Aplikacji.
 20. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
   1. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];
   2. Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie]
   3. Stat24 [administrator cookies: Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie];
   4. KissMetrics [administrator cookies: Space Pencil, Inc. z siedzibą w USA].
  2. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
   1. Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];
   2. Sieć reklamowa [administrator cookies: Internetowy Dom Mediowy net S.A z siedzibą w Warszawie];
  3. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Aplikacji za pomocą serwisów społecznościowych:
   1. twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
   2. plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];
   3. Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii];
   4. LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii.
 21. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 22. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 23. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Aplikacji.

8. Rozwiązanie Umowy

 1. Zarówno Payrate jak i Użytkownik mogą rozwiązać Umowę na warunkach wskazanych poniżej.
 2. Użytkownik ma prawo rozwiązania Umowy w każdym czasie poprzez samodzielne usunięcie Konta w Aplikacji za pomocą opcji dostępnej w ustawieniach Konta Użytkownika albo przez pisemne zgłoszenie Payrate żądania usunięcia Konta. W tym ostatnim wypadku rozwiązanie Umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni liczonych od dnia doręczenia Payrate ww. żądania.
 3. Po usunięciu Konta Opinie Użytkownika przestaną być widoczne dla innych Użytkowników Aplikacji.
 4. Payrate informuje, że zgodnie z art. 38 pkt 13) ustawy o prawach konsumenta, w związku z faktem, że Usługa świadczona na mocy Regulaminu należy do kategorii usług polegających na dostarczaniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a których spełnianie rozpoczyna się za wyraźną zgodą Użytkownika, z chwilą wyrażenia tej zgody, Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w rozumieniu ww. ustawy, co nie ogranicza jego prawa do rozwiązania Umowy w każdym czasie, wskazanego powyżej oraz prawa do odstąpienia wynikającego z innych ustaw, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego. 
 5. Zgoda Użytkownika, o której mowa powyżej, następuje poprzez zaznaczenie przez Użytkownika odpowiedniego checkboxa. W razie niewyrażenia przez Użytkownika zgody, o której mowa w zdaniu powyżej, rozpoczęcie wykonywania przez Payrate Usług nastąpi po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy zgodnie z punktem 2 Regulaminu. 
 6. Payrate może zawiesić, w całości bądź w części, świadczenie Usług na rzecz Użytkownika albo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik:
 1. rażąco naruszył postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
 2. podał przy zawieraniu lub w trakcie obowiązywania Umowy nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na jej prawidłowe wykonywanie przez Payrate;
 3. posługiwał się materiałami, do których nie posiadał majątkowych praw autorskich lub nie był uprawniony do korzystania na zasadzie licencji lub które naruszały prawa osób trzecich;
 4. utrudniał lub uniemożliwiał realizację Usługi przez Payrate.
 5. Payrate może wypowiedzieć Umowę z Użytkownikiem poprzez wysłanie na adres e-mail Użytkownika podany w Formularzu oświadczenia o rozwiązaniu Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

9. Nota prawna

Zawartość i struktura Aplikacji chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów (również Regulaminu), jak również ich fragmentów oraz zdjęć, grafik, rysunków i filmów, w przypadkach innych niż wyraźnie dopuszczonych przez ustawę lub Regulamin, bez zgody Payrate jest zabronione.

10. Obowiązywanie i zmiana Regulaminu

 1. Do oceny praw i obowiązków stron wynikających z Regulaminu stosuje się prawo polskie, chyba że inne prawo jest właściwe na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Payrate zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie w Aplikacji lub na właściwych stronach internetowych Payrate.
 4. Postanowienia zmienionego wskutek dokonania zmian Regulaminu wiążą Użytkownika, jeżeli po uzyskaniu informacji o zmianach Użytkownik nie wypowie Umowy poprzez odinstalowanie Aplikacji z Urządzenia Użytkownika.
 5. Powołane w Regulaminie bez bliższego oznaczenia numery punktów (pkt) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne Regulaminu.
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu [_] 2019 roku.
Przewiń do góry